Video of Recent Activities during the “Buwan ng Pagdiriwang Alay Kay Madre Francisca: Ika-18 Yugto” and “Linggo ng Pagpupuri kay Amang Santo Domingo: Ika-7 Yugto”

Click the link below to watch the video